*** در حال حاضر این خدمات ارائه نمی‌شود :)


ویرایش مقاله فقط برای ترجمه های انگلیسی انجام می‌شود. هزینه ویرایش متن می‌تواند متغیر باشد و به میزان ویرایش مورد نیاز وابسته‌ است. اگر ایراد‌های متن در حدی باشد که قابل برطرف کردن باشد، متن توسط مترجم متخصص ویرایش می‌شود. در غیر این صورت به ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مجدد نیاز است.

ویرایش تخصصی موارد مختلفی را شامل می‌شود. بر این اساس، خدمات ویرایش در دو سطح ارایه می‌شود.

  1. ویرایش سطحی: برطرف کردن ایرادهای گرامری و نگارشی عمده متن تخصصی مقاله
  2. ویرایش کامل: برطرف کردن تمام ایرادهای گرامری و نگارشی متن تخصصی مقاله مطابق با اصول نگارش آکادمیک، جایگزین کردن واژه های مناسب

با توجه به آن که هزینه ویرایش مقاله متغیر است، نمی‌توان پیش از بررسی و ارزیابی متن، قیمت دقیق برای آن مشخص کرد. پس از ثبت سفارش، هزینه برآورد و به شما اطلاع داده‌خواهد شد.
پس سفارش ویرایش خود را ثبت کنید و منتظر اعلام قیمت بمانید.

سایر خدمات آقای مترجم