مهشید یونسی - مترجم تخصصی - آقای مترجم

مترجم

متولد 1369/11/28

تحصیلات کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی

تحصیلات کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان

سابقه فعالیت تخصصی: سال سابقه ترجمه

زمینه های کاری: مدیریت، شهرسازی، روان شناسی

Mahshid-Yonesi

بازگشت به اعضای آقای مترجم

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.