تیم مدیریت

نگین احقر بازرگان
نگین احقر بازرگانهم بنیان گذار و مدیر توسعه کسب‌و‌کار
علیرضا کاظمی نیا
علیرضا کاظمی نیاهم بنیان گذار و مدیر اجرایی

تیم دیجیتال

ریحانه رضائی
ریحانه رضائیکارشناس فنی
یاسمین صدری
یاسمین صدریکارشناس بازاریابی
فاطمه محمدی
فاطمه محمدیکارشناس پشتیبانی و تولید محتوا

تیم ترجمه و تولید محتوا

شراره حکما
شراره حکمامترجم ارشد و نویسنده انگلیسی
محمد رهبان
محمد رهبانمترجم ارشد و نویسنده انگلیسی
پرک نجومی
پرک نجومیمترجم و نویسنده انگلیسی
مریم آقاییمترجم
شیرین سجودی
شیرین سجودیمترجم و نویسنده انگلیسی
حورا شایسته کیا
حورا شایسته کیامترجم و نویسنده انگلیسی
مهربان فدکی
مهربان فدکینویسنده انگلیسی
سمیه کرمی
سمیه کرمیمترجم و نویسنده انگلیسی
لعیا خیام‌باشی
لعیا خیام‌باشیمترجم
آی‌سا فدایی
آی‌سا فداییمترجم
انسیه هویلچ
انسیه هویلچمترجم
اسما حسنی
اسما حسنینویسنده انگلیسی
لیلا باقری
لیلا باقریمترجم