نمایش موارد بر اساس برچسب: ترجمه کتاب

معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی برای ترجمه: Stop Procrastinating and Start Living
معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی Dark Psychology and Manipulation برای ترجمه
معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی Acceptance and Commitment Therapy برای ترجمه
معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی The Good News About Bad Behavior برای ترجمه 
معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی How to Analyze People برای ترجمه
معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی Stop Self-Sabotage برای ترجمه
معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی Becoming Us برای ترجمه
معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی Shame Regulation Therapy for Families برای ترجمه
معرفی کتاب روانشناسیFamily Systems and Global Humanitarian Mental Health برای ترجمه
صفحه1 از3