مریم کریمی نوشته
اگر مقاله ای نوشته باشید و برای چاپ آن تلاش کرده باشید، حتما با کلمه های تخصصی این حوزه برخورد داشته اید. برای کسی که در این مسیر تازه کار باشد، این کلمه ها عجیب هستند و ممکن است در درک معنی آن ها دچار مشکل شود. مطلب جدید آقای مترجم به بررسی اصطلاحات تخصصی حوزه مقاله نویسی می پردازد. یکی از بخش های اصلی رزومه علمی و کاری شما مقاله های چاپ شده است. آقای مترجم پیش از این در چند مطلب مقاله نویسی برای ژورنال های علمی ISI و اسکوپوس را توضیح داده است. می توانید به مطلب های قبلی مراجعه کنید؛

ژورنال (Journal)

ژورنال به معنی مجله است اما در ایران به طور اصطلاحی به مجله های علمی گفته می شود. یک مجله علمی ممکن است انتشار هفتگی، ماهیانه، دو ماه یک بار یا سالیانه منتشر شود. توالی انتشار یک ژورنال علمی باید منظم باشد. یعنی اگر برای مدتی به صورت هفتگی و بعد به صورت ماهیانه منتشر شود، در لیست ژورنال های معتبر جایی نخواهدداشت. مجله هایی که سالیانه منتشر می شوند نسبت به مجله هایی که هفتگی منتشر می شوند، در انتخاب مقاله سخت گیر هستند.

سابمیت (Submit)

سابمیت به معنای ارسال مقاله برای یک ژورنال علمی است. سابمیت مقاله به کار حرفه ای خاصی نیاز ندارد و خودتان می توانید مقاله را سابمیت کنید. سابمیت مقاله امتیازی برای شما ندارد. اما اگر مقاله ای توسط استاد شما یا زیرنظر او سابمیت شده باشد، ممکن است برای جلسه دفاع از پایان نامه امتیازی داشته باشد. برای سابمیت مقاله گاه باید از سایت ژورنال موردنظر استفاده کرد و گاه باید ایمیل فرستاد. این فرایند نسبت به هر ژورنال متفاوت است. هنگامی که می خواهید مقاله خود را سابمیت کنید، به تخصص ژورنال ها توجه کنید.

منیو اسکریپت (manuscript)

منیواسکریپت یا دست نویس مقاله به مقاله ای گفته می شود که برای مجله ای ارسال نشده و مورد داوری قرار نگرفته است. همین منیواسکریپت پس از چاپ در یک ژورنال، پیپر یا آرتیکل نامیده می شود.

منیو اسکریپت نامبر (manuscript NO)

هنگامی که مقاله خود را در سایت یک ژورنال سابمیت می کنید و یا از طریق ایمیل برای آن ژورنال ارسال می کنید، شماره ای برای مقاله شما در نظر گرفته می شود که به کمک آن راحت تر بتوانید مقاله خود را پیگیری کنید. این شماره منیو اسکریپت نامبر نام دارد و از طرف ژورنال به شما اختصاص می یابد.