جمع سپاری فرآیندی است که طی آن نیروی کاری مجموعه ای بزرگ از افراد برای انجام کارهای بزرگ استفاده می شود. به این ترتیب، هر فرد سهم کوچکی از کل کار را انجام می دهد. از تجمیع تلاش های تمام افراد، خروجی مورد نظر به دست می آید. اصلی ترین مزایای جمع سپاری کاهش هزینه، افزایش سرعت، افزایش کیفیت و انعطاف پذیری، مقیاس پذیری زیاد و تنوع مهارت ها هستند.

 جمع سپاری ترجمه به این معنی است که یک پروژه ترجمه بین مجموعه ای از مترجم ها تقسیم شود و هر نفر مسئولیت انجام بخشی از آن را به عهده داشته باشد تا در نهایت پروژه تکمیل شود. این کار دو مزیت اصلی دارد که کاهش چشمگیر زمان و هزینه هستند. افزایش سرعت یکی از ویژگی های ذاتی جمع سپاری است. کاهش هزینه نیز به این دلیل امکان پذیر است که بسیاری از بخش های یک پروژه ترجمه به صورت خودکار انجام خواهند شد و قسمت عمده ای از مسئولیت های مترجم کاهش پیدا می کند. به علاوه، از آنجایی که فشار کمتری به هر مترجم وارد می شود توجیه پذیر است که دستمزد پایین تری دریافت کند.

با به وجود آمدن این شرایط، افراد و سازمان های بیشتری امکان دسترسی به خدمات ترجمه با کیفیت قابل قبول را خواهند داشت. همین امر باعث رشد اندازه بازار ترجمه می شود که به نوبه خود به کارآفرینی بیشتر خواهد انجامید.

فرآیند جمع سپاری ترجمه به این صورت است که پس از ایجاد شدن یک پروژه ترجمه، مترجم های مختلف به آن تخصیص داده می شوند و هر یک بخشی از ترجمه را انجام می دهند. پس از ارسال متن های ترجمه شده، بستر جمع سپاری آن ها را تجمیع می کند و مرحله کنترل کیفیت شروع می شود. در این مرحله گروهی دیگر از افراد کیفیت ترجمه ها را بررسی می کنند و در صورت نیاز اصلاحاتی در آن ها انجام می دهند. در شرایطی که کیفیت قابل قبول نباشد هم اقدامات متناسب انجام خواهد شد. پس از تأیید کیفی ترجمه، پروژه تکمیل شده و در اختیار صاحب آن قرار می گیرد. مشتری در این مرحله می تواند میزان رضایت خود را اعلام نماید. از بازخورد مشتری برای بهبود دادن سامانه جمع سپاری ترجمه و امتیازدهی به مترجم ها استفاده خواهد.

در مطلب بعدی در مورد نگرانی های کیفیتی ترجمه جمع سپاری شده صحبت خواهیم کرد.