ربابه فردحسینی - مترجم تخصصی - آقای مترجم

مترجم

متولد 1374/04/10

تحصیلات کارشناسی: ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه گرگان

تحصیلات کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان (دانشجو)

سابقه فعالیت تخصصی: 6 ماه سابقه ترجمه

زمینه های کاری: مدیریت، صنایع غذایی و ریاضی

Robabe-Fardhosseini

بازگشت به اعضای آقای مترجم

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.