ویرایش مقاله - آقای مترجم

ویرایش مقاله فقط برای ترجمه های انگلیسی انجام می‌شود. هزینه ویرایش متن می‌تواند متغیر باشد و به میزان ویرایش مور نیاز وابسته‌است. اگر ایراد‌های متن در حدی باشد که قابل برطرف کردن باشد، متن توسط فرد متخصص ویرایش می‌شود. در غیر این صورت ترجمه مجدد نیاز است.

ویرایش موارد مختلفی را شامل می‌شود. بر این اساس، خدمات ویرایش در دو سطح ارایه می‌شود.

  1. ویرایش سطحی: برطرف کردن ایرادهای گرامری و نگارشی عمده
  2. ویرایش کامل: برطرف کردن تمام ایرادهای گرامری و نگارشی مطابق با اصول نگارش آکادمیک، جایگزین کردن واژه های مناسب

با توجه به آن که هزینه ویرایش متغیر است، نمی‌توان پیش از بررسی و ارزیابی متن، قیمت دقیق برای آن مشخص کرد. پس از ثبت سفارش، هزینه برآورد و به شما اطلاع داده‌خواهد شد.
پس سفارش ویرایش خود را ثبت کنید و منتظر اعلام قیمت بمانید.

سایر خدمات آقای مترجم

شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.